Môžem na svojom pozemku odstrániť garáž, ktorá mi nepatrí?

Možno máte podobný problém ako naša čitateľka, ktorá nás požiadala o radu. Zdedila pozemok, na ktorom si jej brat postavil plechovú garáž pre pracovné stroje. Garáž aj so strojmi vyhorela. Škodová udalosť, od ktorej ubehlo už šesť rokov, bola nahlásená polícii. Staviteľ garáže nereaguje na výzvy na odstránenie zvyškov požiaru. Majiteľka pozemku sa pýta, či môže dať odstrániť zvyšky garáže, aby mohla využívať celý pozemok.

14.01.2022 15:00
drobná stavba na cudzom pozemku Foto:
debata

„Garáž, tak ako je popísaná vyššie, možno v zmysle stavebných predpisov považovať za drobnú stavbu, pričom jej vlastníctvo sa v tomto prípade preukazuje inými originálnymi dokladmi (napr. uznesením o dedičstve či dokumentáciou v prípade ohlasovania takejto stavby),“ hovorí Barbora Lord z advokátskej kancelárie Lansky, Ganzger & Partner Rechtsanwälte. „Zároveň možno predpokladať, že sa jedná o stavbu nepovolenú (ak bola postavená bez stavebného povolenia, či ohlásenia stavebnému úradu) a neoprávnenú (ak bola postavená na cudzom pozemku a bez právneho titulu).“

Je potrebné osloviť stavebný úrad?

Ako ďalej uvádza právnička, spravidla stavebný úrad začne a vedie konanie o odstránení stavby z úradnej moci, len čo sa dozvie o skutočnostiach, ktoré mu takúto povinnosť ukladajú. V praxi to znamená, že ten, kto chce takúto stavbu zo svojho pozemku odstrániť podá podnet na stavebný úrad. V prípade, že by bolo stavebným úradom zahájené konanie o dodatočnom povolení stavby, môže vlastník pozemku ako účastník povoľovacieho konania podať námietky, v ktorých uvedie všetky dôvody, pre ktoré žiada stavbu dodatočne nepovoliť.

záhradná chatka Čítajte aj Ako si správne vybrať záhradný domček alebo chatku

Stačí oznámiť lehotu odstránenia stavby

Stavebný úrad môže odstránenie stavby nariadiť, ak (i) je závadná a ohrozuje život alebo zdravie osôb a nie je možné ju hospodárnym spôsobom opraviť; (ii) je postavená bez stavebného povolenia či v rozpore s ním alebo nebola oznámená; (iii) stavebné povolenie bolo zrušené; (iv) dočasnej stavbe uplynul čas pre jej trvanie alebo sa pominul účel, na ktorý bola zriadená. V každom prípade si však odstránenie stavby vyžaduje povolenie stavebného úradu, ak zákon neustanovuje inak. Pri drobných stavbách a reklamných stavbách postačí ohlásenie lehoty, do ktorej budú odstránené. Toto ohlásenie sa podáva na príslušný stavebný úrad, t. j. stavebný úrad, v obvode ktorého má byť stavba odstránená.

Ktoré doklady musíte predložiť úradu

  • doklad, ktorým sa preukazuje iné právo k pozemku (napr. užívacie) alebo stavbe ako vlastnícke,
  • technologický opis prác, alebo aj nevyhnutné výkresy úprav pozemku,
  • vyhlásenie oprávnenej osoby, ktorá sa zaviazala vykonávať odborné vedenie prác spojených s odstránením stavby (pri stavbách, ktorých odstránenie nebude vykonávať odborne vybavená právnická osoba),
  • rozhodnutia, stanoviská, vyjadrenia, súhlasy, posúdenia alebo iné opatrenia dotknutých orgánov štátnej správy.

Stavbu odstraňujte až po vyjadrení úradu

„Odstraňovať stavbu možno až po kladnom písomnom vyjadrení príslušného stavebného úradu, že proti odstraňovaniu stavby nemá námietky,“ upozorňuje Barbora Lord. Podľa ustanovení stavebného zákona je tiež možné za čiernu stavbu uložiť sankcie, ktoré sú odstupňované podľa druhu a závažnosti konania, a to aj opakovane.

Vlastník pozemku môže podať žalobu

V prípade, že vlastník pozemku odstráni stavbu na vlastné náklady, vzniká mu proti vlastníkovi stavby nárok na bezdôvodné obohatenie alebo nárok na náhradu škody, ak mu bola spôsobená. Zároveň sa vlastník pozemku môže brániť aj v intenciách Občianskeho zákonníka, a to podaním vlastníckej žaloby. „Ak bola stavebným úradom v rámci konania o odstránení stavby uložená povinnosť stavbu odstrániť, je takéto rozhodnutie správneho orgánu vynútiteľné, t. j. je exekučným titulom, ktorý možno vymáhať v rámci výkonu rozhodnutia,“ uzatvára právnička.

© Autorské práva vyhradené

debata chyba
Newsletter

Ako na úrodnú záhradu?

My to vieme!

Prihláste sa na odber newslettera a získajte tie najlepšie záhradnícke tipy od odborníkov!

Odoberať novinky
Viac na túto tému: #pozemok #právo #stavebný úrad #garáž #odstránenie stavby #drobná stavba
Kalendár záhradkára
január február marec
apríl máj jún
júl august september
október november december