Musím susedom oznámiť hlučné práce na svojom pozemku?

Zbíjanie, pílenie, vŕtanie. Hlučným prácam sa niekedy vyhnúť nedá, najmä ak sme sa rozhodli pre rekonštrukciu, rôzne opravy alebo drobnú stavbu na svojom pozemku. Slušnosť káže upozorniť najbližších susedov, že istý čas budú musieť strpieť vyššie hladiny hluku. No je potrebné informovať aj susedov, ktorí síce nebývajú v najbližšom okolí, no napriek tomu ich môže hluk rušiť?

08.04.2022 06:00
hlučné práce Foto:
debata (1)

Predstavte si napríklad, že sa chystáte stavať pri svojom rodinnom dome zimnú záhradu. Bude si to vyžadovať zbíjanie nevyhovujúcej starej základovej dosky, neskôr miešanie betónu, pílenie či vŕtanie. Upozornili ste na to susedov z domov vpravo aj vľavo, ale čo s ľuďmi, ktorí žijú v blízkych bytovkách? Pred hlukom neujdú, no treba ho naozaj oznámiť aj obyvateľom bytových domov?

Čo znamená nad mieru primeranú pomerom

Vychádzajúc zo všeobecnej povinnosti vlastníka veci ustanovenej v Občianskom zákonníku, podľa ktorej sa vlastník veci musí zdržať všetkého, čím by nad mieru primeranú pomerom obťažoval iného alebo čím by vážne ohrozoval jeho výkon jeho práv, možno dovodiť, že práce spojené s realizáciou zimnej záhrady by mali prebiehať v intenciách tohto ustanovenia. Podľa ustálenej súdnej praxe (napr. rozhodnutie Najvyššieho súdu SR, sp. zn. 5 Cdo 117/93) možno pojem „nad mieru primeranú pomerom“ vyložiť tak, že nám určuje prakticky hranicu medzi ešte dovoleným, resp. všeobecne prípustným správaním a správaním, ktoré presahuje obvyklú mieru nielen vo vzťahu k pomerom obvyklým v danom mieste a čase, ale aj vo vzťahu k objektívne žiadaným pomerom.

balkón Čítajte aj Ako sa dá bohato zazelenať aj ten najmenší balkón

Máte aj iné povinnosti

„Pri realizácii zimnej záhrady je dobré pamätať aj na povinnosti týkajúce sa realizácie drobných stavieb,“ upozorňuje JUDr. Barbora Lord z advokátskej kancelárie Lansky, Ganzger, Jacko & Partner, s.r.o.. „Vzhľadom na charakter drobnej stavby, ktorá má v zásade len doplnkovú funkciu ku stavbe hlavnej a ktorá by nemala podstatne ovplyvniť životné prostredia, bude postačovať ju len ohlásiť príslušnému stavebnému úradu. Následné uskutočnenie drobnej stavby potom bude možné až na základe písomného oznámenia stavebného úradu, že proti jej uskutočneniu nemá žiadne námietky.“

Ktorý hluk nespadá pod vyhlášku

Čo sa týka prípadného hluku, ktorý by bol pri jej realizácii produkovaný opäť v miere presahujúcej obvyklé pomery, tak kvalifikačný moment toho ktorého hluku je ďalej stanovený vo vyhláške Ministerstva zdravotníctva SR č. 549/2007 Z. z. Zároveň však dodávame, že prípustné hodnoty uvedené v príslušných tabuľkách sa nevzťahujú na hluk zariadení, ktoré sú v prevádzke iba výnimočne. Z opisu plánovanej realizácie zimnej záhrady čitateľa tak predpokladáme, že práce spojené s ojedinelým uskutočňovaním drobnej stavby nebudú spĺňať kvalifikačné predpoklady prác podliehajúcich vyššie uvedenej vyhláške. Na druhej strane je ale vhodné spomenúť, že niektoré mestá či obce upravujú podrobnejšie ochranu svojich obyvateľov pred nadmerným zaťažovaním hlukom vo vybraných časových úsekoch dňa či týždňa vo svojich všeobecne záväzných nariadeniach. Pred začatím realizácie prác na zimnej záhrade preto odporúčame čitateľovi alebo čitateľke si preveriť, či ich mesto alebo obec takéto všeobecne záväzné nariadenie vydalo.

Korektné vzťahy nadovšetko

Aj napriek tomu, že nie je v žiadnom právnom predpise definovaná ohlasovacia povinnosť voči dotknutým susedom, v rámci zachovania si korektných vzťahov s nimi je vhodné umiestniť oznam o plánovaných prácach a ich rozsahu na spoločné vývesné miesto (napr. v prípade bytových domov sú na to určené nástenky v spoločných priestoroch bytového domu). „V súvislosti s realizáciou drobnej stavby by som na záver ešte rada spomenula, že ak by došlo pri uskutočňovaní prác na zimnej záhrade ku znečisteniu cesty alebo miestnej cesty (napr. zablatenie cesty či znečistenie štrkom), ktoré spôsobí alebo by mohlo spôsobiť závadu v jej zjazdnosti, je povinný ten, kto znečistenie spôsobil, bez prieťahov ho odstrániť a komunikáciu uviesť do pôvodného stavu. Ak tak neurobí, je povinný uhradiť správcovi komunikácie náklady spojené s odstránením znečistenia a s uvedením komunikácie do pôvodného stavu,“ uzatvára právnička.

© Autorské práva vyhradené

1 debata chyba
Newsletter

Ako na úrodnú záhradu?

My to vieme!

Prihláste sa na odber newslettera a získajte tie najlepšie záhradnícke tipy od odborníkov!

Odoberať novinky
Viac na túto tému: #rekonštrukcia #hluk #právo #zimná záhrada
Kalendár záhradkára
január február marec
apríl máj jún
júl august september
október november december